Elektrické ohradníky   |   Popis ohradníku   |   Často kladené dotazy   |   Kontakty   |   O webu

Popis ohradníku

Elektrické ohrady jsou zpravidla konstruovány z několika nezbytných součástí:

•    Zdroj
•    Vodiče
•    Uzemnění
•    Sloupky
•    Izolátory

Lze použít i dalších rozšiřujících prvků, jako jsou rolovací nebo pružinové brány, automatické napínáky vodičů, apod.Zdroj

   Zdroje jsou základem pro celý elektrický ohradník. Jejich vhodný výběr přímo souvisí s plánovanou délkou ohrady a typem zvířat, které se budou v ohradě pohybovat. Kromě toho rozlišujeme dále zdroje na:

•    Síťové
•    Bateriové
•    Záložní
•    Se solárním dobíjením

Nejstabilnější a tedy i nejvýhodnější volbou je síťový zdroj, neboť při správném zapojení poskytuje nejvyšší výkony a odpadá starost s pravidelnou kontrolou stavu.
   Ne vždy je možné užít el. síť, např. z důvodu vzdálenosti ohradníku od nejbližší přípojky. V takovém případě nastupují bateriové typy zdrojů. Mívají stejné výkony jako síťové, bohužel na úkor rychlosti vybíjení baterie. U malých (domácích) ohradníků jsou baterie schopné pokrýt i celou sezónu. Avšak pro rozlehlé ohrady to může být problém. Speciální akumulátory s pomalým vybíjením tento problém sice mírní, ale už neodstraní povinnost kontroly stavu baterie či funkčnosti ohradníku.
   Záložní zdroje jsou kombinací síťových a bateriových, v případě přerušení dodávky elektrického proudu dojde k okamžitému připojení baterie a tím zajištění kontinuální dodávky impulzů.
   Solární dobíjení má své pro a proti. Pracuje totiž pouze za dobrých světelných podmínek a je náchylné k odcizení díky své nápadnosti. U ohrad v uzavřeném prostoru jsou ovšem vynikajícím pomocníkem.


Uzemněníelektricke ohradniky nahoru

   Kvalitní uzemnění zdroje je dalším stavebním kamenem ohrad. Slouží pro přenos impulzu zpět do zdroje v těch případech, kdy se zvíře nebo člověk dotkne ohrady. Zároveň slouží k uzemnění blesků při napojení na bleskojistky. Zemnící tyče by měly dosahovat minimálně 1 metru hloubky. Při užití více než jedné by rozestup měl být minimálně tři metry pro plnou účinnost. Vhodné je vybírat velmi vlhkou půdu pro zlepšení vodivosti. K prostřednímu kolíku připevňujeme vodič od zdroje.


Vodiče
elektricke ohradniky nahoru

   Vodiče vybíráme nejčastěji podle druhu zvířat, vodivosti, viditelnosti a místa určení. Na obvodu se zpravidla používají dráty a ocelová lanka, které jsou pevná a dobře vedou el. proud. Další možností jsou vodivé provazy a pásky. Ty jsou dobře viditelné a snadno se s nimi manipuluje. Vodivá lanka a pásky se liší podle typu použitých vodících drátků. Nerezové (typu Niro) vynikají vysokou mechanickou odolností a patři mezi levnější vodiče. Jsou doporučovány pro oplocení menších pastvin. Drátky z povrchově upravené mědi mají oproti nerezovým výbornou vodivost. Jsou však dražší a křehké.


Izolátory
elektricke ohradniky nahoru

   Podle typu vodičů a sloupků musíme též vybrat příslušné izolátory. Na lanka a pásky jsou vhodnější pevné izolátory, které minimalizují otěr. Na dráty a ocelová lanka se používají volné a vypínací izolátory typu vajíčko. Volné izolátory mají buď vlastní vrut na připevnění, nebo se přitloukají hřebíkem. Použití kvalitního izolátoru výrazně prodlužuje maximální účinnou délku ohrady, jelikož znatelně zamezuje přestupu impulzu na sloupek a tím potom do země.


Sloupky
elektricke ohradniky nahoru

   Sloupky vybíráme podle terénu, ceny a doby setrvání ohradníku. Plastové a sklolaminátové, vhodné na krátkou dobu, mají obvykle izolátory na sobě. Na dřevěné musíme izolátor připevnit sami. Rozestoupení sloupků se liší podle typu sloupku a druhu zvířete, zpravidla to je 5 – 10 metrů.

Ostatní příslušenství
elektricke ohradniky nahoru

   V případě potřeby existuje řada příslušenství, které je možno plnohodnotně využít. Ať už jsou to zkoušečky impulzů, vypínače, bránové systémy, pojistky proti blesku, napínáky, propojovací vodiče, aj.Zásady pro kvalitní el. ohradník:
elektricke ohradniky nahoru

•    Udržujte hrazení čisté. Spadané větve a vysoký porost značně snižují účinnost ohradníku
•    Zajistěte kvalitní uzemnění, min. 1 metr hloubky a pro silnější zdroje nejlépe více zemnících tyčí
•    Pro spojení více vodičů používejte kvalitní spojky. Zde také dochází ke značným ztrátám
•    Pro větší ohrady (přes 2 km obvodu) použijte kvalitní vodiče s nízkým odporem
•    Nepoužívejte poškozené nebo nekvalitní izolátory
•    Zdroj by měl být umístěn v blízkosti ohrady, propojovací kabely mají na velkou vzdálenost vysoký odpor
•    U bateriových zdrojů nezapomeňte kontrolovat pravidelně stav baterie
•    Na každém místě ohrady je třeba naměřit minimálně 1500 V, což je nejnižší hranice pro překonání odporu kůže. U větších zvířat je tato hranice 3000 V. Nejčastěji stačí změřit tři místa rovnoměrně od sebe vzdálené.


Stručné znění normy upravujících instalaci el. ohradníků:
elektricke ohradniky nahoru

- montáž a připojení elektrických a bezpečnostních ohradníků musí být realizovány a provozovány tak, aby riziko ohrožení osob, zvířat a okolí bylo minimální
- jsou li dva elektrické ohradníky napájeny z různých zdrojů, pak vzdálenost mezi těmito ohradníky musí činit min. 2,5 m

- ohrady z ostnatého nebo čepelového drátu nesmí být elektrifikovány

- ohrady z ostnatého drátu vedené podél elektrických ohradníků musí být vzdáleny minimálně 15 cm od elektrifikovaného vodiče a musí být v pravidelných intervalech uzemněny

- mezi uzemněním elektrického ohradníku a jinými zemnícími prvky (např. soustav vysokého napětí či telekomunikací) musí být dodržena minimální vzdálenost 10 m

- přechodová vedení el. ohradníku umístěná v zemi musí být vedeny v izolovaném potrubí nebo musí být realizována pomocí vysokonapěťového kabelu s dostatečnou izolací

- uložení jiných elektrifikovaných sítí (např. telekomunikačních) do stejných potrubí není přípustné

- při křížení soukromých cest je třeba mezi vedením ohrady a cestou udržovat vzdálenost min. 5 m
- u veřejných cest a komunikací je třeba souhlas příslušného státního orgánu

- u napájecího vedení je upřednostňováno uložení pod zem

- konstrukce el. ohradníků musí být taková, aby za obvyklých podmínek nedošlo k nechtěnému styku osob s vodiči – tzn. že by na veřejných místech měly být ohradníky odděleny fyzickou zábranou

- pro konstrukci zábrany je třeba brát v úvahu přítomnost dětí

- zdroj impulzů připojujeme do sítě elektrické energie pouze, pokud jsou všechny osoby zdržující se v blízkosti ohradníku o této skutečnosti informovány

- brány v elektrických ohradnících musí být otevíratelné bez nebezpečí úrazu elektr. proudem

- elektrický ohradník není možné napájet ze dvou separátních zdrojů impulzu

- je nutné respektovat pokyny výrobce zdroje pro jeho uzemnění

- vzdálenost mezi jednotlivými zemnícími soustavami nesmí být menší než 2 m, je-li to možné, dodržujeme vzdálenost alespoň 10 m

- volně přístupné vodivé části fyzických zábran musí být náležitě uzemněny

- je třeba zajistit, aby nedošlo k náhodnému poškození propojovacích napěťových kabelů při průjezdu vozidel

- přípojky a dráty elektrického ohradníku nesmí být vedeny nad vedením vysokého napětí nebo jiné vysokonapěťové komunikační trasy

- v případě, že je vodič el. ohradníku veden poblíž vysokonapěťové trasy, je nutné dodržet minimální vzdálenost odstupu v závislosti na procházejícím napětí v ohradníku:

< 1 000V – min. vzdálenost 3 metry
<33 000V – min. vzdálenost 4 metry
> než 33 000 V – min. vzdálenost 8 metrů


- v případě vedení ohradníku v blízkosti VN vedení je třeba dodržet max. výšku ohradníku 3 m

- impulzová vedení nesmí být nainstalována ve stíněných zónách

- elektrické ohradníky musí být označeny srozumitelnou výstražnou značkou čitelnou ze bezpečného a veřejně přístupného prostoru
elektricke ohradniky nahoru